Regulament Giveaway aniversar

Secțiunea I – Organizatorul concursului. Condiții generale

1.1. Organizatorul concursului intitulat “Giveaway aniversar” (denumit în continuare “Concursul”) este proprietarul paginii de Instagram Pepanza.ro, cu adresa URL: https://www.instagram.com/pepanza.ro/

1.2. Acest Concurs este organizat și se va desfășura potrivit instrucțiunilor Organizatorului, în condițiile prezentului regulament (denumit în continuare “Regulamentul”) și a paginii de Instagram Pepanza.ro – https://www.instagram.com/pepanza.ro/, pe care participanții sunt obligați să le respecte.

Pentru aducerea la cunoștința celor interesați, Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, prin accesarea Site-urilor menționate mai sus. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa oricând Regulamentul, implicit oricare dintre condițiile privind organizarea și desfășurarea Concursului, precum și dreptul de a suspenda și/sau dispune încetarea desfășurării acestuia, cu înștiințarea prealabilă a publicului cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului. Modificările și/sau completările vor fi comunicate cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte ca acestea să fie aplicabile, prin afișare pe Site-urile și paginile de Facebook. În cazul unor modificări li/sau completări succesive cu privire la condițiile sau mecanismul desfășurării Concursului, Organizatorul poate dispune publicarea pe Site a unor variante actualizate ale Regulamentului.

Secțiunea a II-a – Durata și locul de desfășurare a Concursului

2.1. Concursul va fi lansat începând cu data de 18 Octombrie 2021, ora 10:30:00 (ora României) și se va încheia la data de 22 Octombrie 2021– ora 14:00:00 (ora României).

2.2. Concursul se va desfășura online, pe pagina de Instagram a Pepanza.ro, iar câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți și vor fi anunțați pe pagina amintită mai sus.

Secțiunea a III-a – Dreptul de participare. Condiții de participare. Condiții de înscriere

3.1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice (denumite în continuare “Participanții”), care, la data înscrierii, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

3.1.1. au vârsta de 18 (optsprezece) ani împliniți;

3.1.2 au un cont de Instagram valabil.

3.2. Nu se pot înscrie în Concurs persoanele juridice (indiferent de forma de organizare), întreprinderile familiale sau orice alte forme asociative potrivit legii, angajații Organizatorului, precum și membrii familiilor și rudele în linie directă și/sau colaterală ale acestora (până la gradul al IV-lea inclusiv), cum ar fi copiii, părinții, soțul/soția, frații, surorile și afinii. Pentru evitarea oricăror confuzii și/sau neînțelegeri, prin “angajat” al Organizatorului se înțelege orice persoană fizică aflată în raporturi de munca cu Organizatorul, potrivit legislației muncii aplicabile.

3.3. Înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs presupune în mod obligatoriu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

3.3.1. Detinerea dreptului de participare. Ca atare, Participanții trebuie să se încadreze în categoria persoanelor cu drept de participare, potrivit condițiilor stabilite la Pct. 3.1. de mai sus.

3.4. Înscrierea se poate realiza începând cu data lansării Concursului și oricând pe durata de desfășurare a acestuia. Orice persoana cu drept de participare, potrivit condițiilor prezentului Regulament, se poate înscrie în Concurs, oricând pe durata acestuia, prin postarea la story  a/ale unei/unor fotografii cu tag către contul de Instagram al Organizatorului cu unul din tablourile achiziționate de la Organizator 

Secțiunea a IV-a – Mecanismul Concursului. Premii. Desemnarea castigatorilor

4.1. Sub rezerva îndeplinirii cumulative a condițiilor privind înscrierea articolelor în Concurs, dar și a celorlalte reguli privind organizarea și desfășurarea Concursului, câștigătorul va fi desemnat la finalul perioadei de desfășurare a concursului. Organizatorul are obligația de a face public numele câștigătorului și premiul acordat, prin afișarea pe Instagram.

4.2. Câștigătorii vor fi desemnati prin tragere la sorți, folosind random.org, la finalul concursului, dacă au îndeplinit toate condiţiile specificate în textul de concurs. După extragerea câștigătorilor acestia vor trebui să facă dovada achiziționării tabloului din fotografie de la Organizator prin numărul de comandă sau numărul de telefon/adresa de email folosite in comanda. 

4.3. Câștigătorii vor fi anunțati pe pagina de Instagram, urmând ca în interval de maximum 24 ore, acestia să contacteze Organizatorul prin intermediul unui mesaj privat pe pagina de Instagram a organizatorului în vederea revendicării premiului.

4.4 Premii:

  1. Cutie aniversară cu premii în valoare de 800 de lei 
  2. Tablou personalizat multi-canvas de 4*30×70 cm în valoare de 578 lei
  3. Tablou personalizat de 50×80 cm în valoare de 200 lei
  4. 30 vouchere în valoare de 30% reducere la următoarea comandă pe site-ul pepanza.ro

Voucherele sunt valabile pentru o comandă de minimum 49 lei.

4.5. Niciunul dintre premiile oferite în cadrul acestui Concurs nu poate fi înlocuit cu contravaloarea acestuia în bani și/sau cu un alt bun sau serviciu.

4.6. Atribuirea efectivă a premiilor, respectiv punerea în posesie, se va realiza prin intermediul curierului, după validarea câștigătorilor. În cazul în care câștigătorii nu contactează Organizatorul în interval de maximum 24 ore de la extragere, premiul va reveni automat Organizatorului, urmând a fi efectuată o nouă extragere.

Secțiunea a V-a – Protecția datelor cu caracter personal

5.1. Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții acceptă în întregime prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele personale furnizate să intre în baza de date a Organizatorului și să fie utilizate în condițiile legii de către acesta în legătură cu și potrivit următoarelor scopuri: (i) validarea câștigătorilor; (ii) publicarea listei câștigătorilor; (iii) atribuirea premiilor Concursului; (iv) comunicări și informări publicitare.

5.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale colectate cu ocazia și în cadrul desfășurării Concursului, pe întreaga durată și ulterior încetării acestuia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților înscriși în Concurs și să le utilizeze în conformitate cu legislația relevantă.

5.3. Participanților înscriși în Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001, în special cele cu privire la:

1. a) dreptul de acces la date, potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de către Organizator;

b) dreptul de opoziție, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare;

c) dreptul de intervenție asupra datelor, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) și b) de mai sus, dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

5.4. La cererea expresă a oricărui dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute la Pct. 6.4 mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții înscriși în Concurs vor trimite către Organizator, la sediul social al acestuia, o cerere întocmită în formă scrisă, semnată și datată. Organizatorul va da curs unei asemenea solicitări în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării.

Secțiunea a VI-a – Întreruperea/încetarea Concursului

6.1. Concursul poate fi suspendat sau, după caz, poate înceta oricând în cazul intervenirii unui eveniment ce reprezintă caz de forță majoră sau de caz fortuit, în accepțiunea definită de lege, inclusiv în cazul în care Organizatorul, independent de voința sa, se află în imposibilitatea de a asigura desfășurarea în cele mai bune condiții a Concursului sau scopul pentru care Concursul este organizat nu mai poate fi atins.

6.2. Concursul mai poate înceta ori poate fi suspendat sau, după caz, reprogramat oricând potrivit deciziei Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o asemenea situație, conform dispozițiilor relevante ale prezentului Regulament.

Secțiunea a VII-a – Limitări privind răspunderea Organizatorului

7.1. Organizatorul nu este răspunzător și nu își asumă nicio obligație și/sau răspundere în legătură cu potențialele probleme (inclusiv de natură tehnică) intervenite în expedierea/recepționarea mesajelor către/de către Câștigător pe Site.

7.2. De asemenea, Organizatorul nu își asumă nicio obligație și/sau răspundere, de orice natură, și nu va putea fi ținut răspunzător cu privire la excluderea din Concurs și/sau refuzul înscrierii în Concurs a oricărui Participant, dacă se constată, chiar și ulterior, orice neconformitate cu oricare din termenii și condițiile prezentului Regulament.

7.3. În cazul în care, chiar și ulterior validării unui câștigător (indiferent dacă acesta a intrat sau nu în posesia premiului), se va constata neîndeplinirea oricăreia dintre prevederile Regulamentului și/sau unei instrucțiuni ulterioare provenită de la Organizator, acesta își rezervă dreptul de a refuză înscrierea unui Participant, de a exclude Participantul înscris în Concurs ori, după caz, de a anula validarea câștigătorului, de a anula premiul atribuit și de a obține returnarea premiului atribuit în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice. Constatarea oricareia dintre aceste situații va fi consemnată printr-o decizie scrisă, emisă de Organizator și care va fi considerată act adițional la Regulament.

Secțiunea a VIII-a – Prevederi finale

8.1. Condițiile organizării și desfășurării Concursului și instrucțiunile Organizatorului sunt obligatorii și aplicabile tuturor Participanților. 8.2. Organizatorul va fi îndreptățit să întreprindă toate măsurile necesare evitării sau înlăturării tentativelor de fraudă sau fraudelor și/sau abuzurilor privind inclusiv înscrierea și participarea la Concurs și care ar putea afecta în orice mod, direct sau indirect, fără ca enumerarea sa fie limitativa, buna desfășurare a Concursului, imaginea Organizatorului, Site-ului sau persoanei fizice asociate Site-ului, costurile implicate de organizarea Concursului.

8.3. Eventualele neînțelegeri, diferende, conflicte sau situații litigioase între Participanți și Organizator, cu privire la orice aspect legat de Concurs, se vor soluționa cu prioritate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, se va apela la jurisdicția instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

8.4 Prezentul concurs nu este în niciun fel organizat, sponsorizat, inițiat sau administrat de Instagram.