Castiga un tablou canvas personalizat

Regulament concurs „Castiga un tablou canvas personalizat!”

Perioada de desfasurare a concursului: 17.12.2019 – 24.12.2019

Sectiunea I – Organizatorul concursului. Conditii generale

1.1. Organizatorul concursului intitulat “Castiga un tablou canvas personalizat!” (denumit in continuare “Concursul”) este proprietarul paginii de Facebook Pepanza.ro, cu adresa URL: https://www.facebook.com/pepanza.ro/

1.2. Acest Concurs este organizat si se va desfasura potrivit instructiunilor Organizatorului, in conditiile prezentului regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) și a paginii de Facebook Pepanza.ro – https://www.facebook.com/pepanza.ro/, pe care participantii sunt obligati sa le respecte.

Pentru aducerea la cunostinta celor interesati, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea Site-urilor mentionate mai sus. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile privind organizarea si desfasurarea Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/sau dispune incetarea desfasurarii acestuia, cu instiintarea prealabila a publicului cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului. Modificarile si/sau completarile vor fi comunicate cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte ca acestea sa fie aplicabile, prin afisare pe Site-urile si paginile de Facebook. In cazul unor modificari si/sau completari succesive cu privire la conditiile sau mecanismul desfasurarii Concursului, Organizatorul poate dispune publicarea pe Site a unor variante actualizate ale Regulamentului.

Sectiunea a II –a – Durata si locul de desfasurare a Concursului

2.1. Concursul va fi lansat incepand cu data de 17 Decembrie 2019 – ora 15:00:00 (ora Romaniei) si se va incheia la data de 24 Decembrie 2019– 12:00:00 (ora Romaniei).

2.2. Concursul se va desfasura online, pe pagina de Facebook a Pepanza.ro, iar câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorti și vor fi anunțați pe pagina amintita mai sus.

Sectiunea a III-a – Dreptul de participare. Conditii de participare. Conditii de inscriere

3.1. Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice (denumite in continuare “Participantii”), care, la data inscrierii, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

3.1.1. au varsta de 18 (optsprezece) ani impliniti;

3.1.2 au un cont de Facebook valabil.

3.2. Nu se pot inscrie in Concurs persoanele juridice (indiferent de forma de organizare), intreprinderile familiale sau orice alte forme asociative potrivit legii, angajatii Organizatorului, precum si membrii familiilor si rudele in linie directa si/sau colaterala ale acestora (pana la gradul al IV-lea inclusiv), cum ar fi copiii, parintii, sotul/sotia, fratii, surorile si afinii. Pentru evitarea oricaror confuzii si/sau neintelegeri, prin “angajat” al Organizatorului se intelege orice persoana fizica aflata in raporturi de munca cu Organizatorul, potrivit legislatiei muncii aplicabile.

3.3. Inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs presupune in mod obligatoriu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

3.3.1. Detinerea dreptului de participare. Ca atare, Participantii trebuie sa se incadreze in categoria persoanelor cu drept de participare, potrivit conditiilor stabilite la Pct. 3.1. de mai sus.

3.4. Inscrierea se poate realiza incepand cu data lansarii Concursului si oricand pe durata de desfasurare a acestuia. Orice persoana cu drept de participare, potrivit conditiilor prezentului Regulament, se poate inscrie in Concurs, oricand pe durata acestuia, prin postarea unor comentarii pe paginile de Facebook la postarea dedicata concursului.

Sectiunea a IV-a – Mecanismul Concursului. Premii. Desemnarea castigatorilor

4.1. Sub rezerva indeplinirii cumulative a conditiilor privind inscrierea articolelor in Concurs, dar si a celorlalte reguli privind organizarea si desfasurarea Concursului, castigatorul va fi desemnat la finalul perioadei de desfasurare a concursului. Organizatorul are obligatia de a face public numele câștigătorului si premiul acordat, prin afisarea pe Facebook.

4.2. Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti, folosind random.org, la finalul concursului, dacă a îndeplinit toate condiţiile specificate în textul de concurs.

4.3. Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Facebook, urmand ca in interval de maximum 24 ore, acesta sa contacteze Organizatorul prin intermediul unui mesaj privat pe pagina de Facebook a organizatorului in vederea revendicarii premiului.

4.4 Premii:

– Tablou canvas personalizat, dimensiuni 50×70, valoare 139 lei

4.5. Niciunul dintre premiile oferite in cadrul acestui Concurs nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani si/sau cu un alt bun sau serviciu.

4.6. Atribuirea efectiva a premiilor, respectiv punerea in posesie, se va realiza prin intermediul curierului, dupa validarea castigatorului. In cazul in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul in interval de maximum 24 ore de la extragere, premiul va reveni automat Organizatorului, urmand a fi efectuata o noua extragere.

Sectiunea a V-a – Protectia datelor cu caracter personal

5.1. Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii accepta in intregime prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele personale furnizate sa intre in baza de date a Organizatorului si sa fie utilizate in conditiile legii de catre acesta in legatura cu si potrivit urmatoarelor scopuri: (i) validarea castigatorilor; (ii) publicarea listei castigatorilor; (iii) atribuirea premiilor Concursului; (iv) comunicari si informari publicitare.

5.2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale colectate cu ocazia si in cadrul desfasurarii Concursului, pe intreaga durata si ulterior incetarii acestuia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor inscrisi in Concurs si sa le utilizeze in conformitate cu legislatia relevanta.

5.3. Participantilor inscrisi in Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001, in special cele cu privire la:

1. a) dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de catre Organizator;

b) dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

c) dreptul de interventie asupra datelor, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si b) de mai sus, daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

5.4. La cererea expresa a oricarui dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Pct. 6.4 mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii inscrisi in Concurs vor trimite catre Organizator, la sediul social al acestuia, o cerere intocmita in forma scrisa, semnata si datata. Organizatorul va da curs unui asemenea solicitari in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii.

Sectiunea a VI –a – Intreruperea/incetarea Concursului

6.1. Concursul poate fi suspendat sau, dupa caz, poate inceta oricand in cazul intervenirii unui eveniment ce reprezinta caz de forta majora sau de caz fortuit, in acceptiunea definita de lege, inclusiv in cazul in care Organizatorul, independent de vointa sa, se afla in imposibilitatea de a asigura desfasurarea in cele mai bune conditii a Concursului sau scopul pentru care Concursul este organizat nu mai poate fi atins.

6.2. Concursul mai poate inceta ori poate fi suspendat sau, dupa caz, reprogramat oricand potrivit deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o asemenea situatie, conform dispozitiilor relevante ale prezentului Regulament.

Sectiunea a a VII-a – Limitari privind raspunderea Organizatorului

7.1. Organizatorul nu este raspunzator si nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere in legatura cu potentialele probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite in expedierea/receptionarea mesajelor catre/de catre Castigator pe Site.

7.2. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere, de orice natura, si nu va putea fi tinut raspunzator cu privire la excluderea din Concurs si/sau refuzul inscrierii in Concurs a oricarui Participant, daca se constata, chiar si ulterior, orice neconformitate cu oricare din termenii si conditiile prezentului Regulament.

7.3. In cazul in care, chiar si ulterior validarii unui castigator (indiferent daca acesta a intrat sau nu in posesia premiului), se va constata neindeplinirea oricareia dintre prevederile Regulamentului si/sau unei instructiuni ulterioare provenita de la Organizator, acesta isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea unui Participant, de a exclude Participantul inscris in Concurs ori, dupa caz, de a anula validarea castigatorului, de a anula premiul atribuit si de a obtine returnarea premiului atribuit in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice. Constatarea oricareia dintre aceste situatii va fi consemnata printr-o decizie scrisa, emisa de Organizator si care va fi considerata act aditional la Regulament.

Sectiunea a VIII –a – Prevederi finale

8.1. Conditiile organizarii si desfasurarii Concursului si instructiunile Organizatorului sunt obligatorii si aplicabile tuturor Participantilor. 8.2. Organizatorul va fi indreptatit sa intreprinda toate masurile necesare evitarii sau inlaturarii tentativelor de frauda sau fraudelor si/sau abuzurilor privind inclusiv inscrierea si participarea la Concurs si care ar putea afecta in orice mod, direct sau indirect, fara ca enumerarea sa fie limitativa, buna desfasurare a Concursului, imaginea Organizatorului, Site-ului sau persoanei fizice asociate Site-ului, costurile implicate de organizarea Concursului.

8.3. Eventualele neintelegeri, diferende, conflicte sau situatii litigioase intre Participanti si Organizator, cu privire la orice aspect legat de Concurs, se vor solutiona cu prioritate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil in mod rezonabil, se va apela la jurisdictia instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

8.4 Prezentul concurs nu este in niciun fel organizat, sponsorizat, initiat sau administrat de Facebook.